A A A K

Budżet 2005

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2005 R.

D O C H O D Y

1. Dotacja 834.000

2.Dochody własne 62.000

Razem 896.000

II.WYDATKI

1. Zużycie materiałów i energii 104.000

2. Zakup księgozbioru 74.200

3. Usługi obce 39.900

4. Podatki i opłaty 500

5. Wynagrodzenia 541.400

6. Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz
pracowników 129.000

7. Zakupy inwestycyjne

8. Pozostałe koszty 7.000

Razem 896.000

PLAN SZCZEGÓŁOWY

DOCHODY

1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY 834.000

- na działalność bieżącą 762.800

- na zakup księgozbioru 71.200

2. DOCHODY WŁASNE 62.000

- z usług ksero 12.000
- z usług introligatorskich 12.000
- z usług komputerowych 15.000
- ze sprzedaży cegiełek 6.000
- z kursów komputerowych 4.000
- pozostałe przychody 13.000

WYDATKI

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 104.000
- materiały ksero 3.500
- materiały introligatorskie 4.000
- materiały komputerowe 3.500
w tym
- materiały eksploatacyjne 3.500
- pozostałe materiały 17.000
w tym
a) materiały biblioteczne 12 m-cy x 300 3.600
b) materiały biurowe 12 m-cy x 300 3.600
c) środki czystości 12 m-cy x 400 4.800
d) wymiana zniszczonych mebli 3.000
e) pozostałe materiały 2.000

- energia elektryczna 34.000

w tym

filia 12.000

budynek w Rynku 12.000

koszt zużycia UM 10.000

- energia cieplna 40.000

w tym filia 24.000

- woda i ścieki 2.000

w tym filia 1.000

(koszt energii, c.o i wody wyliczono na podstawie zużycia za I półrocze 2004r)

2. ZAKUP KSIĘGOZBIORU 74.200
- zakup książek i itp. 58.200
- zakup prasy 16.000

(Norma polska przewiduje zakup 18 książek na 100 mieszkańców rocznie, w Dzierżoniowie zakup powinien się kształtować na poziomie ok. 6700 sztuk co przy średniej cenie książki ok. 23 zł. daje kwotę 154.100)

3. USŁUGI OBCE 39.900
- usługi pocztowo - telekomunikacyjne 17.200
w tym
opłata za internet 12x600 7.200
opłata za telefony 12x500 6.000
abonament RTV12x66,60 800
opłaty pocztowe (znaczki itp.) 12 x ok. 270 3.200
- usługi remontowe i naprawa 11.400
w tym
konserwacja windy filia 12 x 300 3.600
konserwacja windy Rynek 12 x 150 1.800
konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek
komputerów tj. ok. 500 m-cznie x 12 6.000
- usługi bankowe 2.500
- pozostałe usługi 8.800
w tym
monitoring 12x375 2.400
urząd dozoru technicznego (winda) 600
ubezpieczenia sprzętu i OC biblioteki 1.000
wywóz nieczystości 12x 150 1.800
wykonanie oświetlenia wystawy II piętro 1.000
pozostałe usługi 2.000

4. PODATKI I OPŁATY 500
- pozostałe podatki i opłaty 500

5. WYNAGRODZENIA 541.400
wynagrodzenia ze stosunku pracy (załącznik nr 1) 507.000
- umowy zlecenia i o dzieło 2.000
- nagrody 6% środków na 32.400

6. UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 129.000

-składki ZUS 109.000
- świadczenia urlopowe 18.000
- delegacje służbowe 2.000

POZOSTAŁE KOSZTY 7.000
w tym:
- współpraca z zaprzyjaźnioną biblioteką z Czech 1.300
- koszt biblioteki projektu (środki unijne) 4.700
- organizacja finału spotkania pisarzy 1.000Opublikował: Mariusz Cencora
Publikacja dnia: 31.12.2012
Podpisał: Mariusz Cencora
Dokument z dnia: 27.12.2004
Dokument oglądany razy: 1 420